Organistens arbejde

Arbejdsbeskrivelse af en organiststilling ved en større kirke

I organistens arbejdsbeskrivelse står der blandt andet:

'Organisten skal ved orglet og som leder af kirkens kor støtte menighedssangen og ved liturgisk orgelspil og kormedvirken bidrage til, at gudstjenester og kirkelige handlinger forløber musikalsk så værdigt som muligt.

Organisten skal ved stadig øvning og studier vedligeholde og udbygge sine forudsætninger for at opfylde sine tjenestepligter,

herunder afholdelse af kirkekoncerter, kirkemusikaftener og liturgiske gudstjenester i overensstemmelse med, hvad der er forudsat ved stillingens klassificering.'

Koncerter:

Planlægge og arrangere et antal koncerter årligt efter aftale med MR

Aktivitetsudvalgsmøder

Møder med assistent vedr. fordeling af koncerterne og arbejdsfordeling, budget mm.

Ansvarlig for koncertbudget og andre budgetter (hvert år udarbejdes budgetønsker)

Kontakt til kunstner/e

Selv medvirke ved kirkens koncerter, enten som solist eller med andre.

Modtage ca. 150-200 af brochurer og forespørgsler årligt om koncerter.

Forhandle honorar

Presseomtale og annoncering

(huske deadlines)

Omtale til kirkeblad og plakater (huske deadlines)

Rediger og trykke koncertfolder

Trykke programmer

Evt. sørge for forplejning på koncertdagen

Sørge for honorarets udbetaling

Aftale praktiske detaljer omkring koncerten

Registrere og vende blad hvis det er en orgelkoncert

Indøve repertoire ved solokoncert

Prøve med solister/organister ved kammerkoncerter mm.

Indberetning til KODA

Musikgudstjenester:

Aftale forløb med præst og evt. assistent

Finde relevant repertoire (gerne mange måneder i forvejen)

Øve selv samt med kor eller kirkesanger

Vedligeholdelse af instrumenter:

Stemning, eftersyn og vedligeholdelse af orgel/orgler i kirke/kapel

Stemning, eftersyn og vedligeholdelse af øvrige instrumenter på arbejdspladsen

Desuden er det nødvendigt at have sit eget instrument hjemme

til øvning, arrangement, komposition mm.

Opbygge, opdatere og vedligeholde nodebibliotek:

Arkivering

Katalogisering

Nyindkøb, bestilling og attestering

Samarbejde med organistassistent:

Formulering af stillingsopslag sammen med MR

Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelse

Gennemlæse ansøgninger og udvælge relevante ansøgere til samtale

Orgel/kirkefremvisning i forb. med jobansøgninger/kommunikation og spørgsmål fra ansøger

Planlægge forespilning

Samtale med udtagne ansøgere

Efter ansættelse:

Arbejdsmøder vedr. fordeling af:

- Tjenester

- Ferieplan og friweekends/feriefridage mm.

- Korarbejde

- Gudstjenester/salmer og hvilke salmemelodier, der skal bruges

- Særlige forespørgsler f.eks vedr. musikønsker i forb. med bis. og vielser.

Udarbejdelse af nye ideer og visioner/indarbejde det i forhold til timeforbrug

Samarbejde med kirkesanger/e og eller voksenkor:

Formulering af stillingsopslag sammen med MR

Gennemlæse ansøgninger

Planlægge foresyngning

Afholde foresyngning

Indberetning af løn

Kommunikation vedr.:

- tjenester

- salmer

- særlige musikønsker/evt. øvning i den forbindelse

- særgudstjenester/musikgudstjenester musikalsk repertoire og øvning

- ferie og fridagsplanlægning

Vikarer:

Indberetning af vikarløn

Vikarer for kirkesanger

Indberetning af sangervikarløn

Samarbejde med præsterne:

Samarbejde om gudstjenester

Salmer/melodivalg mm.

Liturgi

Møder

Udarbejde forretningsgange vedr.:

- tjenesters afvikling

Samarbejde med øvrige kolleger:

Kommunikation med kirkekontor og kordegne vedr. kirkelige handlinger

Personalemøder

Medarbejdermøder for alle ansatte i kirken

Praktiske aftaler og information vedr. Kor

Praktiske aftaler og information vedr. Koncerter

Samarbejde med menighedsrådet:

Medlem af aktivitetsudvalg

Ansøgninger vedr. kor og inventar Budgetønsker (deadline)

Anskaffelser

Kirkesyn

Evt. møder med arkitekt (ex. mugangreb på orglet eller lign.)

Kommunikation med kirkeministeriets orgelkonsulent

Kommunikation og forhandlinger vedr. kor- og kirkesangerløn

Kommunikation vedr. instrumenter

Ansøgning og indberetning af ferie og fridage mm. til kontaktperson

MUS-samtale med kontaktperson

Øvrig kommunikation med kontaktperson

Andre arbejdsopgaver:

Telefonisk kommunikation uden for normal arbejdstid (typisk om aftenen)

Kommunikation med andre institutioner, ex. Musikskole eller skole, bibliotek og kommune.

Hjemmesideopdateringer vedr. koncerter

I nogle tilfælde optagelse og redigering af videoklip til sociale medier

Lydoptagelser, fotos mm.


Uddannelsen som kirkemusiker tager idag ca. 5 år.

Tidligere varede den typisk 6 år og man kunne derefter videruddanne sig fx 2 år i solistklassen efter forudgående optagelsesprøve.

Organiststillingen indebærer meget vekslende arbejdstider.

Der er meget weekend-, aften-, og hjemmearbejde, så det er ikke et typisk 8-16 job. Arbejdspresset er størst i højtiderne:

Jul, Kyndelmisse, Påske, St. Bededagskonfirmationer, Pinse, Kr. Himmelfart og Alle Helgen.

Koncerter med egne kor og stort, flerstemmigt repertoire til Kyndelmisse, Forår, Påske, Alle Helgen og Jul.